Privacyverklaring Rollema Vastgoed

Bij Rollema Vastgoed hechten wij grote waarde aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u een woning bij ons huurt of koopt, of wanneer u contact met ons opneemt.

Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, uw voorkeurstaal, de datum en tijd van uw bezoek en de pagina’s die u heeft bezocht.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw aanvragen en bestellingen
  • Het versturen van onze nieuwsbrief en andere marketinguitingen
  • Het analyseren van het gebruik van onze website om deze te verbeteren
  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en zijn onze systemen beschermd met up-to-date beveiligingssoftware.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te allen tijde te vinden op onze website.

Disclaimer Rollema Vastgoed

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Rollema Vastgoed. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website

Wij streven ernaar om de informatie op onze website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie op de website niet volledig of niet juist is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op onze website.

Aanbod op de website

Op onze website vindt u ons aanbod van woningen en ander vastgoed. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om dit aanbod zo actueel mogelijk te houden, kan het voorkomen dat een woning inmiddels is verhuurd of verkocht. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie over ons aanbod op onze website.

Externe links

Op onze website vindt u mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze websites.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de informatie op onze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio en video, berusten bij Rollema Vastgoed. Het is niet toegestaan om deze informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.

Wijzigingen disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer is te allen tijde te vinden op onze website.

Algemene voorwaarden Rollema Vastgoed BV

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Rollema Vastgoed BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan de Alma Tademastraat 9 te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68359179;
  • klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Rollema Vastgoed BV;
  • overeenkomst: de overeenkomst tussen Rollema Vastgoed BV en de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rollema Vastgoed BV en de klant.

Artikel 3. Aanbod en acceptatie

Alle aanbiedingen van Rollema Vastgoed BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. De klant kan het aanbod aanvaarden door dit schriftelijk of elektronisch aan Rollema Vastgoed BV te bevestigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Rollema Vastgoed BV de aanvaarding heeft ontvangen.

Artikel 4. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Rollema Vastgoed BV is gerechtigd om de kosten van invordering, waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 5. Levering

Rollema Vastgoed BV zal zich inspannen om de diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren. Indien een termijn overschreden wordt, zal Rollema Vastgoed BV hierover de klant tijdig informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Rollema Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de klant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Rollema Vastgoed BV.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, op de diensten van Rollema Vastgoed BV berusten bij Rollema Vastgoed BV.

Artikel 8. Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Rollema Vastgoed BV en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rollema Vastgoed BV gevestigd is.

Artikel 9. Wijziging en aanvulling van de algemene voorwaarden

Rollema Vastgoed BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze door Rollema Vastgoed BV kenbaar zijn gemaakt aan de klant.

Artikel 10. Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In dat geval zullen Rollema Vastgoed BV en de klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, disclaimer, algemene voorwaarden of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

Rollema Vastgoed BV
Alma Tademastraat 9
8921 BT Leeuwarden
0653809973
info@rollemavastgoed.nl